Babiba Ghati Bir Sreshtho Motiour Rahman, Jesshore